استایل دهی و سفارشی کردن Input از نوع file (آپلود فایل)

این صفحه دموی آموزش : استایل دهی و سفارشی کردن Input از نوع file (آپلود فایل) هست